OSTRZEŻENIE PRAWNE

www.itac-professional.com/pl

Dane identyfikacyjne

Zgodnie z obowiązkiem informacji przewidzianym w art. 10 Ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach zinformatyzowanego społeczeństwa i handlu Elektronicznym, firma IMPORTACO, S.A., w charakterze posiadacza strony internetowej www.itac-professional.com, wskazuje następujące dane identyfikacyjne:

Niniejsze informacje stanowią i regulują warunki użytkowania, ograniczenia odpowiedzialności oraz obowiązki, które użytkownicy strony www.itac-professional.com/pl (nazywanej w dalszej części „stroną internetową”) przyjmują do wiadomości i zobowiązują się przestrzegać.

Niniejsze Ostrzeżenie Prawne uzupełnione jest (i) Polityką prywatności oraz; (ii) Polityką wykorzystywania plików cookies.

Warunki użytkowania

Dostęp i/lub użytkowanie niniejszej strony internetowej czyni z Państwa użytkowników, którzy wyrażają zgodę od momentu wejścia na stronę i rozpoczęcia jej użytkowania na warunki użytkowania oraz wszystkie klauzule i warunki zawarte w niniejszym Ostrzeżeniu Prawnym, bez wyjątku.

Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego użytkowania strony internetowej w dobrej wierze, zgodnie z zasadami etyki i przepisami obowiązującymi w konkretnym momencie, odpowiadając za wszelkie uszczerbki i szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższych zobowiązań. W szczególności zabrania się:

  1. Rozpowszechniania treści nielegalnych, szkodliwych, uwłaczających, agresywnych lub niemoralnych, niezgodnych z prawem lub godzących w porządek publiczny.
  2. Wprowadzania wirusów informatycznych lub wszelkiego innego rodzaju szkodliwych kodów, które mogłyby uszkodzić lub dokonać ingerencji w dokumentach elektronicznych, danych lub systemach rzeczywistych i logicznych, a także utrudnić dostęp innym użytkownikom poprzez masowe wykorzystywanie przepustowości łącza.
  3. Prób dostępu do kont elektronicznych innych użytkowników, do zastrzeżonych lokalizacji oraz do strzeżonych i klasyfikowanych informacji na temat innych użytkowników lub firmy IMPORTACO, S.A.
  4. Wykorzystywania tożsamości innych użytkowników.
  5. Nieupoważnione korzystanie z treści zamieszczonych na stronie www.itac-professional.com/pl marki, nazwy handlowej, znaku wyróżniającego lub nazwy dominium ITAC PROFESSIONAL oraz innych dostawców produktów i usług pojawiających się na stronie internetowej.

Własność intelektualna i handlowa

Niniejsze strona internetowa zawiera produkty, informacje i dane (nazywane w dalszej części „treścią”), które stanowią własność IMPORTACO, S.A.

Firma IMPORTACO, S.A. jest posiadaczem wszystkich praw do własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, a także elementów na niej zawartej (m. in., ale nie wyłącznie: obrazy, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie lub teksty, marki lub logotypy, kombinacje kolorystyczne, konstrukcja i projekt, wybór zastosowanych materiałów, programy komputerowe konieczne do działania strony, dostępu i użytkowania itd.), stanowiących dzieło własności IMPORTACO, S.A. lub, do którego firma została odpowiednio upoważniona.

Prawa eksploatacji do powyższych elementów nie mogą być uznane za przeniesione na użytkownika, za wyjątkiem prawa użytkowania samej strony internetowej. Surowo zabrania się kopiowania, przekształcania, rozpowszechniania, przekazywania publicznego oraz cesji opublikowanych treści podmiotom trzecim oraz wszelkiego innego rodzaju ich wykorzystywania bez uprzedniej zgody firmy IMPORTACO, S.A. wyrażonej na piśmie.

Wszelki rodzaj nieupoważnionego przez firmę IMPORTACO, S.A. użytkowania uznany zostanie za poważne naruszenie prawa do własności intelektualnej lub przemysłowej autora.
Wszystkie marki, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające dowolnego rodzaju zawarte na niniejszej stronie internetowej stanowią własność firmy IMPORTACO, S.A. lub, w odpowiednich przypadkach, podmiotów trzecich, które udzieliły zgody na ich wykorzystywanie. W żadnym wypadku użytkowanie lub dostęp do strony internetowej i/lub treści nie może być rozumiany jako przekazanie użytkownikowi prawa do wspomnianych marek, nazw handlowych i/lub znaków wyróżniających. Nie oznacza to także cesji na rzecz użytkownika żadnego z praw eksploatacyjnych istniejących lub mogących zaistnieć w stosunku do owych treści.

Zgodnie z powyższym, użytkownik nie może:

Nieupoważnione użytkowanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej przysługujących firmie IMPORTACO, S.A. lub podmiotom trzecim obecnym na stronie, które udostępniły treści, skutkować będzie odpowiedzialnością prawną przewidzianą w przepisach.

Polityka prywatności

Firma IMPORTACO, S.A. wdrożyła politykę przetwarzania danych osobowych skierowaną na zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa ich zbierania i użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dostępnym użytkownikom pod następującym linkiem: „Polityka prywatności”.

Formularze danych

W formularzach danych pola oznaczone jako „wymagane” są obowiązkowe. Jeśli użytkownik nie udostępni odpowiednich danych, firma IMPORTACO, S.A. będzie upoważniona do odrzucenia wniosku.

Wszelkie informacje udostępniane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy obecnych na niniejszej stronie internetowej powinny być prawdziwe. Z uwagi na powyższe użytkownicy gwarantują prawdziwość wszystkich danych, które przekazują firmie i zobowiązują się aktualizować udostępnione informacje. Są oni odpowiedzialni za nieprawdziwe lub niedokładne informacje oraz szkody przez nie spowodowane firmie IMPORTACO, S.A.

Polityka ochrony osób nieletnich

Użytkownicy, którzy przekażą swoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy niniejszej strony internetowej, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie i oświadczają, że maja powyżej 14 lat.

Zabrania się użytkowania i dostępu na stronę internetową osobom poniżej 14 roku życia.

Firma IMPORTACO, S.A. przypomina, że osoby pełnoletnie odpowiedzialne za nieletnich, posiadać będą wyłączną odpowiedzialność za przekazane przez nich dane w celu zamówienia produktu lub usługi:.

Sieci społecznościowe:

Śledząc nasz profil w sieciach społecznościowych, użytkownicy wyrażają jednoznaczną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z odpowiednia polityką prywatności.

Publikowane komentarze i treści w sieciach społecznościowych stają się informacja publiczną, dlatego też użytkownicy powinni wykazywać szczególną ostrożność, jeśli chodzi o zamieszczanie swoich danych osobowych. Firma IMPORTACO, S.A. nie bierze odpowiedzialności za informacje, które użytkownicy zamieszczają na stronach owych sieci społecznościowych podmiotów trzecich.

Pliki cookies

Cookies są narzędziem technicznym do monitorowania i śledzenia odwiedzin stron internetowych. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Ta metoda wpływa na prywatność, dlatego firma IMPORTACO, S.A. informuje, że może wykorzystywać pliki cookies do sporządzania statystyk użytkowania strony internetowej oraz do identyfikacji komputera użytkownika, by rozpoznawać go podczas kolejnych wizyt. Nie mniej jednak użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by nie zezwolić na wykorzystywanie cookies podczas odwiedzin strony internetowej.

Aby zapoznać się z „Polityką wykorzystywania plików cookies”, prosimy kliknąć niniejszy link.

Linki do innych stron internetowych

Linki widniejące na niniejszej stronie internetowej stanowią rodzaj usługi dla użytkowników. Owe łącza udostępniane są w dobrej wierze i dlatego firma IMPORTACO, S.A. nie odpowiada za treści stron internetowych podmiotów trzecich, ani za zmiany które mogą nastąpić w przyszłości na tych witrynach, do których udostępnia się linki.

Zamieszczenie linku lub łącza hipertekstowego nie oznacza w żadnym wypadku, że istnieją relacje pomiędzy firmą IMPORTACO, S.A. a właścicielem lub posiadaczem konkretnej strony powiązanej lub dostępnej z niniejszej strony internetowej za pośrednictwem hiperłączy. Nie może być także rozumiane jako aprobata treści tych stron przez firmę IMPORTACO, S.A.

Zmiany w treści i katalogach

Firma IMPORTACO, S.A. dokłada wszelkich starań, jednak nie może zagwarantować całkowitej zgodności z prawdą, dokładności, wiarygodności, użyteczności i/lub aktualności treści i katalogów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Firma IMPORTACO, S.A. zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w treści swoich katalogów oraz oferty handlowej produktów w dowolnym momencie, uznanym za stosowny, a także do bieżącej aktualizacji treści.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej posiadają charakter wyłącznie informacyjny, doradczy, popularyzatorski oraz reklamowy. W żadnym wypadku nie stanowią wiążącego lub umownego zobowiązania.

Firma IMPORTACO, S.A. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników oparte na podanych informacjach, ani za ewentualne błędy lub pominięcia, które mogą zawierać dokumenty lub katalogi handlowe. Informacje podlegają możliwości wprowadzania do treści zmian okresowych bez uprzedniego powiadomienia, z uwagi na poszerzanie, ulepszanie, korektę lub aktualizację podawanych informacji.

Aby nieustannie ulepszać stronę internetową, firma IMPORTACO, S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmian lub aktualizacji informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, jej ustawień i szaty graficznej, a także niniejszego ostrzeżenia prawnego oraz wszelkich innych warunków szczegółowych.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Treści zawarte na stronie internetowej zostały opracowane w najlepszej wierze, w celu przekazania informacji użytkownikom, dlatego też firma IMPORTACO, S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub całość wspomnianych informacji. Nie gwarantuje też dokładności ani aktualności strony internetowej, która może ulec zmianom w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Firma IMPORTACO, S.A. nie odpowiada za ewentualne szkody mogące wynikać z ingerencji, pominięć, przerw, wirusów informatycznych, awarii telefonicznych lub rozłączeń w działaniu operacyjnym systemów elektronicznych lub informatycznych, spowodowanych przyczynami niezależnymi od posiadacza niniejszej strony internetowej, za opóźnienia lub blokady w użytkowaniu owych systemów spowodowane błędami lub przeciążeniami linii telefonicznych, przeciążeniami sieci internetowej lub innych systemów elektronicznych.

Zawisłość prawna

Niniejsze ostrzeżenie prawne podporządkowane jest hiszpańskiemu prawu i podlega właściwym organom sądowniczym w Hiszpanii.

SUBSKRYBUJ

NASZ BLOG

SUBSKRYBUJ
Go to Top